اندازه گیری مقاومت با کد رنگی

مقدمه کدگذاری با نوارهای رنگی روی بدنه مقاومت ها راهی برای بیان اندازه مقاومت و درصد خطای مقاومت است.مقاومتها انواع مختلفی دارند که در مدارات الکتریکی و الکترونیکی جهت کنترل جریان الکتریکی یا ایجاد افت ولتاژ مشخص در مدار است. با این حال برای این…