هسته مغناطیسی

استفاده از هسته مغناطیسی در کویل باعث افزایش قدرت القایی کویل و همچنین کاهش نقطه اشباع کویل می شود.

القاگر و جریان DC

عبور جریان الکتریکی DC از سیم‌پیچ باعث ایجاد نیروی مغناطیسی می‌شود که با توجه به پلاریته ولتاژ اعمالی و همچنین ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بودن چرخش سیم‌پیچ چهار حالت خواهیم داشت