ویدیو شماره (۱) از سری اول ویدیو های آموزشی مجموعه دیجی قطعه این سری از ویدیو ها در مورد مباحث الکترومغناطیس و الکترونیک است.