زوج دارلینگتون

زوج دارلینگتون آرایش ترانزیستوری دارلینگتون از دو ترانزیستور دوقطبی برای افزایش جریان سوئیچینگ به ازای جریان بیس پایین استفاده می‌کند. ترانزیستور دارلینگتون به نام مخترعش یعنی سیدنی دارلینگتون Sidney Darlington می‌باشد که آرایش خاصی از دو ترانزیستور NPN و PNP است. به این ترتیب که…

هسته مغناطیسی

استفاده از هسته مغناطیسی در کویل باعث افزایش قدرت القایی کویل و همچنین کاهش نقطه اشباع کویل می شود.

القاگر و جریان DC

عبور جریان الکتریکی DC از سیم‌پیچ باعث ایجاد نیروی مغناطیسی می‌شود که با توجه به پلاریته ولتاژ اعمالی و همچنین ساعت گرد یا پاد ساعت گرد بودن چرخش سیم‌پیچ چهار حالت خواهیم داشت

القاگر

القاگر سیم‌پیچی است که درون خود یا داخل یک هسته با عبور جریان الکتریکی میدان مغناطیسی تولید می‌کند. القاگر در مدارات برای مسدود کردن یا تغییر شکل موج جریان AC یا حذف محدوده‌ای از فرکانس‌ها استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان از القاگر برای تنظیم یا TUNE دریافت‌کننده رادیویی و انواع اسیلاتورها استفاده ‌شود. همچنین از القاگر برای جلوگیری از آسیب مدار در مواجه با اسپایک‌های مخرب ولتاژی استفاده می‌شود.